analitički jezici značenje

analitički jezici (analitička struktura, analitička konstrukcija), jezici koji upotrebljavaju malo vezanih morfema, a sintaktičke odnose u sintagmi i u rečenici ne izražavaju posebnim oblicima riječi, nego posebnim, fonetski autonomnim morfemima (tzv. pomoćnim riječima, prijedlozima, članovima i dr.), položajem riječi u rečenici, intonacijom. supr sintetički jezici.