amandman značenje

amandman (franc. amendement: ispravak, dopuna), prijedlog za dopunu ili izmjenu određenih pravnih akata (ustava, zakona, ugovora): ustavni, zakonski, statutarni amandman.