aluminotermija značenje

aluminotermija, redukcija metalnih oksida u smjesi s aluminijskim prahom pri visokim temp.; služi za dobivanje metala s visokim talištem koji se teško reduciraju te za zavarivanje željeznih predmeta, npr. tračnica.