Alembert značenje

Alembert, Jean le Rond d’ (1717–83), franc. filozof, fizičar i matematičar; stalni suradnik Enciklopedije i njezin suizdavač do 1759., autor znamenite Uvodne rasprave u Enciklopediju; prosvjetitelj, odbacuje metafiziku, obraća se iskustvu i prirodi. Rasprava o osnovama filozofije; Rasprava o dinamici.