afiks značenje

afiks (lat.), lingv u tvorbi riječi, dodatak korijenu ili osnovi; prema položaju može biti predmetak (prefiks), umetak (infiks) i dometak (sufiks).